Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
 

ORGANIZACJA:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania Pałacu Młodzieży mogą mieć zasięg lokalny, miejski, ogólnopolski i międzynarodowy.

Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących, co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć pałacu.

W Pałacu Młodzieży istnieje 10 aktywności: NAUKA (zajęcia przedmiotowe), MUZYKA (zajęcia muzyczne, wokalne), TANIEC (zajęcia taneczne), ŚPIEW (zajęcia wokalne), TEATR (zajęcia teatralne), PLASTYKA (zajęcia plastyczne), SPORT I REKREACJA (zajęcia judo, tenis stołowy, fitness, siłownia), FILM I FOTOGRAFIA (zajęcia filmowe, fotograficzne), INTEGRACJA (zajęcia międzykulturowe, edukacja regionalna), WOLONTARIAT (zajęcia dla wolontariuszy). Ponadto w placówce działają: Dział Promocji i Imprez (promocja placówki, organizacja imprez, konkursów i konferencji), Dział Projektów (pozyskiwanie funduszy na realizację projektów interdyscyplinarnych).

GODZINY OTWARCIA:

Pałac Młodzieży otwarty jest w godzinach 6.00 - 22.00

Sekretariat pracuje:

pn.,czw. - 10.00 - 18.00

wt.,śr.,pt. - 9.00 -17.00


tel. 042/688 52 15 lub 042/686 34 45  fax: 042/689 93 51

palacmlodziezy@toya.net.pl


Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej lub w recepcji placówki.


DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI:

-          Statut

-          Regulamin Rady Pedagogicznej

-          Regulamin Rady Rodziców

-          Zakres obowiązków nauczyciela

-          Zakres obowiązków pracownika merytorycznego-specjalisty

-          Regulamin uczestnika Pałacu Młodzieży

-          Zakres uprawnień i obowiązków na stanowisku kierowniczym Działu Administracyjno-Gospodarczego 

-          Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

-          Regulamin pracy

-          Zakładowy regulamin premiowania pracowników administracyjnych i obsługi (wraz
   z aneksami)

-          Regulamin wynagradzania pracowników (wraz z aneksem)

-          Regulamin przyznawania nagród dyrektora

-          Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

-          Regulamin wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom

-          Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska  urzędnicze

-          Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

-          Instrukcja kancelaryjna

-          Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

 

W/w dokumenty dostępne są w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima.

 


Regulamin Rady Rodziców przy

Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

 

l. Postanowienia ogólne

&1

Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (tekst jednolity Dz.U, z 2007 r. Nr 80 poz.543).

 

Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zwana dalej Radą jest reprezentacją rodziców i opiekunów prawnych uczestników zajęć placówki.

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców

&2

1.   Rada służy współdziałaniu rodziców, dyrekcji i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież w procesie nauczania, opieki i wychowania.

2.   Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców uczestników zajęć Pałacu Młodzieży.

3.   Do zadań Rady Rodziców należy:

a)    pobudzenie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów placówki

b)    współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym w zakresie realizacji zadań statutowych placówki

c)    gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Pałacu a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.

d)    wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy placówki

e)    przedstawienie opinii na temat ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego
i mianowanego za okres stażu

f)      udział w pracach komisji konkursowych podczas wyboru dyrektora placówki

g)    opiniowanie podjęcia i prowadzenia w placówce działalności przez stowarzyszenia
i inne organizacje.

 

III. Struktura organizacyjna Rady Rodziców

&3

1.   Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców.

2.   W zebraniach Rady może brać udział Dyrektor z głosem doradczym i inne osoby zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.

3.   Radę Rodziców tworzy co najmniej 7 przedstawicieli.

4.    Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego sekretarza ,skarbnika oraz komisję rewizyjną.

 

Do uprawnień przewodniczącego Rady Rodziców należy:

- reprezentowanie Rady Rodziców

- zwoływanie zgromadzenia w porozumieniu z Dyrektorem placówki

- bieżące kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców

- ścisłe współdziałanie z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

 

Do uprawnień zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców należy:

- wspomaganie we wszystkich działaniach przewodniczącego

- wykonywanie tych    samych czynności w przypadku nieobecności przewodniczącego

 

Zakres zadań sekretarza Rady Rodziców to:

- pisanie protokołów z zebrań

- prowadzenie korespondencji

- pomoc przewodniczącemu przy organizacji zebrań

- prawidłowe przechowywanie dokumentacji

 

Do zadań skarbnika Rady Rodziców należy prowadzenie całokształtu obsługi kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Zakres zadań Komisji Rewizyjnej jest

- kontrolowanie: realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, - gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

- przeprowadzanie kontroli finansowej na koniec kadencji i złożenie sprawozdania

 

&4

1.   Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od dnia wyborów do dnia 31 października ostatniego roku kadencji.

 

IV. Tryb podejmowania uchwał

&5

1.    Uchwały podejmuje się większością głosów.

2.    Protokół z każdego posiedzenia jest zapisany w protokolarzu Rady Rodziców opatrzony podpisami osób obecnych.

 

V. Wybory do organów Rady Rodziców

&6

1.     Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.     Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

3.     Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali większość głosów.

4.     Częstotliwość spotkań wynika z potrzeb realizacji zadań - co najmniej 2 razy do roku.

 

VI. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

&7

1.     Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

- z dobrowolnych składek rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji i innych źródeł.

2.     Propozycję wysokości składki oraz udzielania ulg i zwolnień uchwala się na początku roku szkolnego.

Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez rodziców poprzez złożenie podpisu na deklaracji

3.     Środki gromadzone są w kasie i na wydzielonym rachunku bankowym Rady Rodziców Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby: tj. przewodniczącego i wybraną osobę

4.     Dokumenty finansowe po akceptacji przewodniczącego i zaksięgowaniu zatwierdza komisja rewizyjna.

5.     Do obsługi finansowo- księgowej środków Rady Rodziców zatrudnia się księgową i kasjerkę.

6.     Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

7.     Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków na rok szkolny. zatwierdzonego przez Zarząd Rady Rodziców.

8.     Środki finansowe zgromadzone przez Radę Rodziców są wykorzystywane przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających skuteczność pracy dydaktycznej oraz funkcjonowania i rozwoju Pałacu Młodzieży w szczególności do:

·       zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć

·       zakupów wyposażenia pracowni w meble, tablice itp.

·       zakupów materiałów, sprzętu I usług do bieżących napraw modernizacji pomieszczeń oraz otoczenia dla poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa

·       dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnym na podstawie złożonej i zaakceptowanej „Karty imprezy”

·       nagradzania wyróżniających się uczestników

·       wynagrodzenia dla zatrudnionych ,doraźnych umów cywilnoprawnych”

·       delegacji nauczycieli w celach związanych z procesem dydaktycznym

·       inne przypadki i wnioski rozpatrywane wg potrzeb

·  dofinansowanie wyjazdów uczestników na obozy treningowe oraz przeglądy i konkursy i festiwale

9.     Preliminarz wydatków jest ustalany na podstawie zapotrzebowań sporządzanych na formularzu „Zapotrzebowanie do pracowni” składanych przez nauczycieli w każdym semestrze oraz na podstawie bieżących potrzeb placówki ujętych podczas sporządzania preliminarza. Dopuszcza się urealnienie zaplanowanych przychodów i wydatków w trakcie roku szkolnego.

10.   Złożone zapotrzebowania są opiniowane merytorycznie przez dyrekcję, a następnie akceptowane przez przewodniczącego RR i przekazywane do realizacji.

11.   Bieżące wydatki są realizowane w porozumieniu z dyrektorem placówki.

 

VI. Postanowienia końcowe

&7

1.       Członkowie Zarządu Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych na siebie obowiązków mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji przez gremium, które dokonało ich wyboru. Odwołanie dokonuje się poprzez podjęcie uchwały zgodnie z procedurą określoną w rozdziale IV tego regulaminu.

2.       Rada Rodziców posługuje się pieczątkami o treści:

 

Rada Rodziców

przy Pałacu Młodzieży

im. Juliana Tuwima

94-050 Łódź, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86

tel. 42 686-34-45

NIP 725-11-10-824

 

Przewodniczący

Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży

im. J. Tuwima w Łodzi

/ - / Dariusz Rychwalski

 

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Łódź, dnia 23.06.2015 r. 


 

OFERTY PRACY W PAŁACU MŁODZIEŻY:


                                                                                                          Łódź, dnia 13.01.2020 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty  ds. łódzkiej młodzieżowej telewizji

w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

al. Wyszyńskiego 86

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko wybrana została

Pani Agata Lidia Magin  zamieszkała w Łodzi

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Ww. spełniła wszystkie wymagania związane z naborem, wykazała się wiedzą specjalistyczną
i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku specjalisty ds.
 łódzkiej młodzieżowej telewizji.

Posiadana przez Panią Agatę Lidię Magin  wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                  Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi

 

                                                                                                     /-/ Adam Kocher                                                                                                                                     

 

Łódź, 13.12.2019 r.

Dyrektor Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,
94-050 Łódź, ul. Wyszyńskiego 86,
na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ŁÓDZKIEJ MŁODZIEŻOWEJ TELEWIZJI
- w wymiarze niepełny wymiar zatrudnienia – 0,5  etatu

Rodzaj umowy:umowa o pracę

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. Pełnienie obowiązków koordynatora zespołu redakcyjnego Łódzkiej Młodzieżowej Telewizji - ŁMTV
 2. Organizacja działań ŁMTV: warsztatów edukacyjnych, spotkań dziennikarskich i innych wynikających
  z planu pracy.
 3. Koordynowanie spraw organizacyjnych związanych  z udziałem ŁMTV w realizacji projektów.
 4. Wykonywanie innych czynności związanych z realizowaniem celów statutowych placówki.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282  ze zmianami).
 2. Staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 5-letni staż pracy,
  w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest minimum 4-letni staż pracy.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji.
 7. Wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę.

8.       Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku.

9.       Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

10.    Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy.

11.    Posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera.

12.    Doświadczenie związane z posługiwaniem się mediami społecznościowymi.

13.    Wykształcenie minimum średnie.

14.    Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z dziennikarzami
 2. Doświadczenie w koordynowaniu projektów edukacyjno-kulturalnych.
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

 

Oferta musi zawierać:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
  w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 5. W przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Pałacu,  ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych
  dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO
 10. Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych, dodatkowych kursów, szkoleń itp.